Collectief vermogensbeheer

Collectief vermogensbeheer is een beleggingsvorm waar ieder (vermogend) persoon aan kan deelnemen. Vaak gaat het dan om een beleggingsfonds. Collectief vermogensbeheer kan op vrijwillige basis plaatsvinden maar er zijn ook verplichte vormen. Denk daarbij aan pensioenfondsen die het vermogen van werknemers van deelnemende bedrijven beheren. Het pensioenfonds kan dan gezien worden als een 'vermogensbeheerder'. Werknemers die in betreffende sector werkzaam zijn, zijn verplicht deel te nemen aan het pensioenfonds en lopen de risico's (samen met werkgevers) als de performance achterblijft. Collectief vermogensbeheer heeft een groot aantal voordelen, maar er zijn ook nadelen aan verbonden. Het gaat in onderstaande opsomming om voor -en nadelen in vergelijking met individueel vermogensbeheer

Voordelen collectief vermogensbeheer

- Met een relatief klein vermogen kan een hoge diversificatie worden bereikt. De diversificatie (of risicospreiding) is gebaseerd op het totaal ingelegde vermogen van de deelnemende personen. Elke deelnemer deelt vervolgens in de spreiding van het fonds.
- Deelnemen aan een collectief vermogensfonds geeft veel flexibiliteit. Tenzij anders afgesproken kan elke deelnemer de deelname op elk moment beginnen of eindigen. Dit is uiteraard niet in elk geval mogelijk. Er kan bij aankoop van u gevraagd worden zich gedurende langere tijd aan het fonds te verbinden.
- Een derde voordeel is dat de fondsen worden beheerd door professionele vermogensbeheerders. Waar bij individueel vermogensbeheer vaak een hoge ondergrens wordt gehanteerd, kunnen personen met een relatief klein vermogen op deze manier toch gebruik maken van de expertise.
- Evenals bij individueel vermogensbeheer geniet men een hoog niveau van service en gemak. Het zoeken van een juist fonds of een juiste collectieve vermogensbeheerder vraagt tijd en verdieping, maar daarna heeft u er vrijwel geen omkijken meer naar. Periodiek wordt u gerapporteerd over de performance.
- Veel collectieve vermogensfondsen staan onder overheidstoezicht.

Nadelen collectief vermogensbeheer

Aan collectief vermogensbeheer zijn ook nadelen verbonden. De belangrijkste zijn:
- Er is minder controle en individuele sturing op de resultaatontwikkeling;
- De beleggingsstrategie kan niet optimaal afgestemd worden op de individuele vermogensdoelstellingen;
- Weinig flexibiliteit om aanpassingen te maken op de beleggingsportefeuille

Individueel vermogensbeheer

Individueel vermogensbeheer is de vorm van vermogensbeheer waarbij het vermogen op individueel niveau wordt beheerd. Het vermogen wordt aan een beheerder toevertrouwd om te beleggen. Zowel de beleggingen als de afspraken worden individueel bepaald. Deze afspraken omvatten de mate van vrijheid die de vermogensbeheerder heeft bij aankopen en verkopen en de manier waarop de vermogensbeheerder gaat rapporteren aan de opdrachtgever.

Kostenstructuur

De kostenstructuur - of het verdienmodel - is bij individueel vermogensbeheer structureel anders dan bij collectief vermogensbeheer. De basisvergoeding is vaak een percentage van het beheerd vermogen. Dit wordt uitgedrukt in basispunten (honderdsten van procenten). Daarbovenop kan al naar gelang de afspraak tussen de vermogensbeheerder en de client een performance bonus gerekend worden die afhankelijk is van het rendement. Door sommige vermogensbeheerders wordt daarnaast een vast basisbedrag gerekend.

Voor wie individueel vermogensbeheer geschikt kan zijn:

Veel vermogensbeheerders hanteren een minimale vermogensinleg. Een ondergrens van EUR 100.000 is heel gebruikelijk. Sommige vermogensbeheerders accepteren ook wel lagere bedragen. Als het te beheren vermogen echter ver onder deze grens ligt, is individueel vermogensbeheer niet de meest voor de hand liggende keuze.

Als u hoge eisen stelt aan het beheer van uw vermogen op het gebied van rapportage, advies, persoonlijk contact en maatwerk biedt individueel vermogensbeheer voordelen ten opzicht van collectief vermogensbeheer. Collectief vermogensbeheer wil niet zeggen dat de beleggingskwaliteit minder is. Het betreft echter wel een min of meer gestandaardiseerd product waarbij u standaard rapportages, weinig tot geen advies en geen maatwerk krijgt. 'U past zich aan aan het product en het product niet aan u' is min of meer het credo.